O nas

Razem dla Gminy Kleszczów jest stowarzyszeniem skupiającym mieszkańców gminy Kleszczów, dla
których najważniejszym celem jest działanie na rzecz naszej wspólnoty gminnej. Osobowość prawną
uzyskaliśmy 5 lutego 2014 r. Pragniemy współpracować dla dobra gminy i jej mieszkańców z władzami
gminy, powiatu i województwa. Zapoznaj się z naszymi celami i jeśli identyfikujesz się z Nami przyłącz
się do Nas już dziś.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie działania na rzecz społeczności lokalnej
Gminy Kleszczów i powiatu bełchatowskiego, a w szczególności:
1. Działanie na rzecz realizacji potrzeb indywidualnych i zbiorowych mieszkańców Gminy Kleszczów.
2. Cywilizacyjny i gospodarczy rozwój Gminy Kleszczów.
3. Promowanie udziału organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy Kleszczowa w budowie
społeczeństwa obywatelskiego.
4. Wspieranie społecznej aktywności obywateli.
5. Integrowanie mieszkańców gminy oraz organizacji społecznych i pozarządowych.
6. Przyczynianie się do tworzenia tożsamości mieszkańców gminy.
7. Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami i mieszkańcami gminy
Kleszczów.
8. Wspierania inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.
9. Krzewienie idei kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
10. Rozwijanie zainteresowań turystyczno-krajoznawczych.
11. Rozpowszechnianie różnych form aktywnego i zdrowego wypoczynku.
12. Promowanie gminy.
13. Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie rozwoju grup artystycznych i przedsięwzięć
kulturalnych.
14. Organizowanie różnorodnych form aktywności w zakresie wychowania, edukacji i oświaty.
15. Promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna.
16. Aktywizacja społeczna różnych grup wiekowych aktywnych i nieaktywnych zawodowo.
17. Upowszechnianie wiedzy na temat samorządu terytorialnego.
18. Prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji społecznych i pozarządowych.
19. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych.
20. Promowanie profilaktyki zdrowotnej oraz wielotorowe działania na rzecz ochrony środowiska
naturalnego.
21. Dążenie do popularyzacji edukacji i idei honorowego krwiodawstwa, transplantologii tkanek i
narządów.
22. Promocja i organizacja wolontariatu.
23. Wspieranie rodzimych przedsiębiorstw gospodarczych.