Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Razem dla Gminy Kleszczów, wpisanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000496423, działając na podstawie § 38 ust. 2 statutu stowarzyszenia zwołuje na dzień 27.06.2019 r. godzina 18.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w Solpark Kleszczów. Proponowany porządek obrad:


– Otwarcie Zgromadzenia.
– Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta – podjęcie stosownych uchwał.
Przyjęcie porządku obrad – podjęcie stosownej uchwały.
Przyjęcie uchwały o sposobie głosowania.
– Zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności stowarzyszenia – podjęcie stosownej uchwały.
– Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności stowarzyszenia – podjęcie stosownej uchwały.
– Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu – podjęcie stosownych uchwał.
– Sprawy różne.
Zamknięcie Zgromadzenia.


Jednocześnie Zarząd stowarzyszenia informuje, że w przypadku braku odpowiedniej liczby członków wymaganej do podejmowania uchwał ustala drugi termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków na 27.06.2019 r. na godzinę 18.15 w Solpark Kleszczów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *