Walne Zgromadzenie Członków – ZMIANA TERMINU!

Zarząd Stowarzyszenia Razem dla Gminy Kleszczów, wpisanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000496423 zwołuje na dzień 15.04.2016 r. godzina 18.00 Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w Solpark – Kleszczów (sala konferencyjna obok kaplicy). Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta – podjęcie stosownych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie stosownej uchwały.
5. Uzupełnienie składu organów stowarzyszenia – przeprowadzenie wyborów.
6. Omówienie sytuacji w Gminie Kleszczów.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.


Jednocześnie Zarząd stowarzyszenia informuje, że w przypadku braku odpowiedniej liczby członków wymaganej do podejmowania uchwał ustala drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków na dzień 15.04.2016 r. na godzinę 18.15 w Solpark Kleszczów. Prosimy członków o przybywanie już od godziny 17.45 w celu sprawnego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *